YAMAGATA MOKKO

企業理念

お客様の満足度を高め、豊かな新しい暮らしを提案する。
全社員が創意工夫しながら改善活動を実施し、
地域の発展とともに全社員の生活向上と会社の繁栄に貢献する。